Poliklinika Prima Medika

 • PREGLEDI I KONSULTACIJE

  INTERNISTIČKI
  PREGLEDI

  Preporučujemo ga u kod pacijenata sa kompleksnom kliničkom slikom, stanjima i bolestima više organskih sistema i kod drugih nejasnih stanja, gde je od naročite važnosti sprovesti svrsishodno i ciljano ispitivanje po redosledu koji za najkraće vreme i uz najmanje uloženih resursa dovodi do kliničkog zaključivanja.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

ŠTA JE INTERNISTIČKI PREGLED?

Ova najsveobuhvatnija i najizazovnija oblast medicine bavi se lečenjem hroničnih i akutnih bolesti unutrašnjih organa (srca, pluća, jetre, creva, mokraćnog, krvnog, lokomotornog, žlezdanog sistema i krvotoka), sagledavajući medjusobne uticaje usled složene povezanosti njihovih funkcija.

U savremenoj medicini, internista bira polje ekspertize kojim će se bliže baviti ali i dalje u sklopu svih bolesti posmatra celokupan organizam, leči celog pacijenta a ne samo bolest.

U današnje vreme, zbog dobro poznatih problema sa kojima se suočavaju pacijenti ali i lekari, nije jednostavno imati ovakvo iskustvo u lekarskoj ordinaciji.
U uslovima primarne zdravstvene zaštite, poseta internisti u ambulanti je kratkotrajni uvid u tekući zdravstveni problem i osnovnu dijagnostiku poput krvne slike, krvnog pritiska i EKG-a.

U klinikama tercijarne zdravstvene zaštite, prvi pregled interniste nakon prijema-hospitalizacije pacijenta je sveobuhvatan i detaljan jer je potreban pun uvid u kompletni zdravstveni status pre nego se pacijent podvrgne ispitivanju. 

Kako se sprovodi internistički pregled?

 • Intervju će se odnositi na ono zbog čega ste došli ali pitaće Vas i za neka druga stanja i simptome.
 • Pregled će biti sveobuhvatan i detaljan.
 • Dobićete preporuke o najoptimalnijem toku dalje dijagnostike koji će dati najviše podataka o Vašem zdravstvenom stanju.
 • Nakon koordinisano sprovedenih dijagnostičkih postupaka, zajedno sa ostalim kolegama doneće zaključak o zdravstvenom stanju, prognozi i terapiji.

 

INTERVJU SA PACIJENTOM jeste ciljana analiza upitnikom detektovanih simptoma, sa podacima o njihovom početku i karakteru, predhodnim bolestima i hroničnim bolestima, primenjenoj terapiji i dijagnostici kao i ličnim, porodičnim i okupacionim rizicima.

ANALIZA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE koju sa sobom pacijent donosi. Od posebnog značaja su otpusne liste i pregledi učinjeni u poslednjih godinu dana.

KLINIČKI PREGLED PACIJENTA– Sveobuhvatni internistički pregled celog tela obuhvata:

Fizikalni pregled glave, vrata, palpaciju limfnih čvorova i štitnjače, auskultaciju srca i pluća, palpaciju abdominalnih tačaka, auskultaciju peristaltike i krvnih sudova abdomena, palpaciju perifernih pulseva ekstremiteta, osnovni neurološki pregled, osnovni dermatološki status, merenje krvnog pritiska, EKG, saturaciju periferne krvi i dodatne manevre kliničke internističke prakse u zavisnosti od nadjenih promena tokom fizikalnog pregleda,

Nakon pregleda pacijent se izveštava o preliminarnom mišljenju i pravi plan najsvrsishodnijih dijagnostickih mera koje će dati odgovore na otvorena pitanja o zdravstvenom stanju pacijenta.

Posle sprovedenih dijagnostičkih testova i dopunskih pregleda, kao i konsultacija sa relevantnim specijalistima, donosi se zaključak i preporučuje terapijski pristup.

Indikacije

Indikacije za specijalističke preglede i dijagnostičke procedure ne bi trebalo da postavlja sam pacijent. Klinički pristup pacijentu je posmatranje zdravstvenog stanja kao celine medjusobno povezanih procesa, koji često slede jedan iz drugog kroz duži vremenski period. Nerazumevanje kompletnog zdravstvenog stanja vodi parcijalnom sagledavanju, gde se svi procesi (poremećaji, bolesti) stavljaju u istu ravan.